politisk arbejde

NYT MENNESKESYN

Der findes flere lovgivninger i Danmark og EU, som hæmmer udbredelsen af Permakultur. Derfor arbejder vi på at ændre disse. Overordnet set mener vi, at der er brug for et helt nyt syn på menneskets samspil med naturen og det har vi skrevet denne leder om.

PERMAKULTUR LANDZONE TILLADELSE

I 2015 fik vi en landzone tilladelse igennem til, at etablere 6 små permakultur-gårde i en klynge “Skovvirke – permakulturlandbrug ved Svanholm”. Tilladelsen er givet på særlige permakultur vilkår. Det er os bekendt første gang siden 1930, at et stort landbrug deles op i flere små landbrug med nye små gårde og drift bygninger. Det er blot gået mod større og større brug med mindre diversitet. Læs tilladelsen her.

Du kan læse Information dækning her og her. Der ligger også en del læserbreve, hvis du søger på emnet i Information.

POLITISKE BARRIERER FOR PERMAKULTUR-LANDBRUG

I 2019 lykkedes det os at få dette debatindlæg i dagbladet information om det mange barrierer for permakultur-landbrug- læs det her.

STØTTE FRAFALDER NÅR PERMAKULTUR-LANDBRUG TILPLANTES

Men når man i dag, som vi har gjort på Skovvirke, tilplanter den bare mark med træer i et diverst permakultur-landbrug frafalder al landbrugsstøtte. Det er åbenlyst uheldigt, at man straffes økonomisk for at lave et landbrug, der modvirker klimaforandringerne og øger biodiversiteten. Dette fik vi i Økologisk Landbrugs avis i sommeren 2019.

DIALOG MED LANDBRUGSSTYRELSEN

I nr. 22-2019 af Tidsskrift om Permakultur bragte vi derfor artiklen ”Hvorfor små permakultur-landbrug er en løsning” om de massive samfundsgavnlige effekter ved permakultur-landbrug, og artiklen endte med et forslag til en helt ny støtteordning for Permakultur-landbrug.

Dette forslag blev efterfølgende støttet af 9 permakultur skovlandbrug i Danmark, der alle er startet siden 2016, samt af Permakultur Danmark og Økologisk Landsforening. Forslaget blev sendt til ministre og ordførere indenfor miljø, klima og landbrug, samt til Danmarks Naturfredningsforening og Klimarådet. Der starter hele tiden nye permakulturlandbrug op og her i juli 2021 har vi således kendskab til 26 i Danmark.

Vi fik svar fra landbrugsstyrelsen under minister for fødevarer og fiskeri Mogens Jensen. Essensen af svaret var at permakultur-landbrug ligesom alle andre landbrug kunne få støtte, hvis bare de fulgte reglerne. Til dette har vi responderet med en faglige uddybning af, hvordan de nuværende støtteordninger direkte hæmmer udbredelsen af permakultur-landbrug. Styrelsen har efterfølgende lovet at tage vores input med, i de igangværende forhandlinger i forbindelse med den kommende landbrugsreform. Læs artiklen med den faglige uddybning fra nr. 23-2020 af Tidsskrift om Permakultur her.

Vi har fået svarbrev fra ministeriet, hvor der står at man har vurderet, at en grænse på minimum 2 hektar for at opnå landbrugsstøtte er rimelig ud fra, at der er væsentlige administrative omkostninger ved at udbetale støtte og at EU stiller krav om, at det skal kunne kontrolleres, at støttebetingelserne overholdes, bl.a. ved at støtteberettigede arealer skal kunne skelnes fra ikke-støtteberettigede arealer. Læs vores svarbrev på dette her.

Her efter blev vi i juli 2021 inviteret til et møde med med landbrugsstyrelsen, hvor de endte med at opfordre os til at skrive læser breve mv.

KRONIK I INFORMATION

I august 2021 lykkedes det os at få en kronik i dagbladet Information om det uheldige og urimelige i at permakultur-landbrug ikke modtager støtte. Læs den her.

TALSPERSONER FOR POLITIK DER FREMMER PERMAKULTUR

Fra 2022 er vi officielt blevet Permakultur Danmarks taltpersoner på det politiske område og vi vil således forsætte vores arbejde med at påvirke lovgivning og støtteordninger.